Barnomsorgslagen, oro och missförstånd

Centergruppen i lagtinget omfattade i samband med lagstiftningsbehandlingen de ändringar i barnomsorgslagen som minister Hambrudd initierat.

Bakgrunden är att Finlands riksdag har fattat beslut om en lag om ändrad fördelning och antal dagar som vårdnadshavare har rätt till i och med ett barns födelse. Detta är en riksdagslag som automatiskt omfattar alla i Finland och alla på Åland. Riksdagslagen ger bl.a. utökat antal föräldrapenningsdagar (160+160 dagar för vardera, men 63 dagar kan flyttas till andra parten) och frihet att disponera vårdnadsledigheten i olika perioder. Modern har fortsättningsvis därutöver rätt till 40 moderskapspenningsdagar. Lagen träder i kraft 1.8.2022.

Ålands lagting har rätt att lagstifta om kommunernas verksamhet och därmed barnomsorgen. Centergruppens åsikt är att barnomsorgens verksamhet behöver anpassas till riksdagslagens bestämmelser om vårdledighet. Vårdnadshavare på Åland måste ges samma möjligheter som vårdnadshavare i Finland att utnyttja sin grundlagsenliga rätt till vårdledighet i samband med föräldraskap.

Sammanfattningsvis

  • I lagen står barnet i fokus – målet är barnets bästa!
  • Lagen ger en subjektiv rätt till barndagvård, det är alltså vårdnadshavare som bestämmer hur och på vilket sätt man vill utnyttja kommunens barndagvård. Det är vårdnadshavarna, inte lagen eller kommunen, som ta beslut om vad som är bäst för barnet och familjen
  • Lagen kan ge extra kostnader – hur omfattande går inte att förutsäga, eftersom allt beror på hur vårdnadshavare väljer att utnyttja systemet. Landskapet har lovat ge de extra resurser som förorsakas av lagen.
  • Barn ska ha ett tryggt hem och en trygg barnvård – om någondera fallerar ska det sociala skyddsnätet träda till. Det finns lagstiftning på området, men sådana bestämmelser ska inte finnas i barnomsorgslagen.
  • Lagen förbättrar jämställdhet; den ger båda parter lika möjligheter, den ger vårdnadshavare med olika ekonomisk och social bakgrund lika rättigheter, den ger männen/den andra partnern rätt att i barnets tidiga år knyta kontakt och den ger kvinnor större möjligheter att göra karriär.
  • Barnomsorgspersonalen gör förutom ett pedagogiskt arbete som inte nog kan uppskattas också en kärleksfull insatts för barns fostran. Stort tack! Om barnomsorgspersonalen känner att de inte räcker till måste den saken diskuteras med kommunen som är ansvarig myndighet.

Centerns budskap är fortsättningsvis ”världens bästa vardag” för alla!