Hammarboteserna och grunden för Centern

På 1970-talet var det åländska politiska systemet allt annat än stabilt. Personliga ambitioner gick ofta före samhällsansvaret. Därför skapades Åländsk Center med målsättningen att göra åländsk politik och smahällsbygge mer transparent och förutsägbart.

Den 22 februari år 1976 möttes drygt etthundrafemtio sympatisörer till ett stormöte på Hammarbo i Hammarland och slog fast det så kallade Hammarlandsmanifestet som i fyrtiofem teser satte tonen i det nya partiet. Lägg märke till att tes nummer ett saknas. Skälet är att alla teser är lika viktiga varför det inte finns någon som kommer först.

Hammarboteserna skapade stabilitet på Åland

2. Centerorganisationen ska omfatta hela Åland.

3. Centerorganisationen är inget valförbund jämförbart med LoS, LoS-l, FS-lib, FS-f-ÅF.

4. Centerorganisationen är en verksam organisation mellan valen, inför valen och efter valen.

5. Centerrörelsen skall byggas upp av lokalavdelningar till en centralorganisation.

6. Centerorganisationen vänder sig till alla som fått nog av politiska kantringar. Centerrörelsen skall stå stadigt förankrad på jorden bland människorna i lokalavdelningarna.

7. Centerorganisationen går inte ut för att råskälla och kritisera. Vi för inte missnöjespolitik.

8. Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik.

9. Centern är för spridning eller decentralisering av ekonomisk och politisk makt.

10. Centern sätter människan i centrum och hennes vilja till initiativ, verksamhet och ansvar liksom vilja till samverkan och solidaritet för framsteg och framåtskridanden.

11. Centern är för enskilt ägande och konkurrens.

12. Decentralisering är den bästa beteckningen på centerpolitik.

13. Decentralisering innebär på Åland att sprida ekonomiskt och politiskt inflytande, att sprida näringsliv och sysselsättning och att sprida bosättning och service.

14. Alla skall ha rätt till utbildning, arbete och bostad, trygghet till inkomst och vård, skydd till liv och egendom samt rättssäkerhet.

15. Centerorganisationen omfattar Åländsk samlings självstyrelsepolitiska program.

16. Åländsk Center måste alltid vara beredd att försvara vår självstyrelse och fördjupa demokratin.

17. Centern på Åland motarbetar all maktkoncentration och byråkrati för att ge större spelrum för medborgaraktivitet och lekmannainflytande.

18. En decentraliserad samhällsuppfattning innebär att besluten om samhällsangelägenheterna skall fattas så nära individen som möjligt.

19. Samhällsstyret skall grundas på medborgarnas aktiva deltagande.

20. Centern vill fördjupa den kommunala självstyrelsen och demokratin.

21. Det fria organisationsväsendet är av stor betydelse för samhället och den enskildes möjligheter att ta tillvara och utöva sina intressen.

22. Såväl fackliga som ideella organisationer måste uppmuntras.

23. En självklar princip är att män och kvinnor skall ges lika möjligheter. Med jämlikhet mellan människor menar centern jämlikhet mellan människor såväl socialt som vad övriga levnadsbetingelser beträffar.

24. Centern strävar till att samhället ger alla möjlighet till god och likvärdig utbildning, oavsett boningsort, social bakgrund och yrkesinriktning.

25. Alla ålänningar, oberoende om de bor i staden, på landsbygden eller i skärgården skall beredas likvärdiga standardmöjligheter och levnadsbetingelser.

26. Skillnaderna mellan tätorter och glesbygd skall elimineras genom en aktiv för Åland anpassad regionalpolitik, näringspolitik och trafikpolitik.

27. Centerorganisationen omfattar den allmänna målsättning som Ålands landsting antog vid höstsessionen 1969:
a) ”Den åländska befolkningen tillförsäkras full sysselsättning och fullgod ekonomisk standard inom sitt eget område.”
b) Landskapet undergår en snabb ekonomisk tillväxt under hänsynstagande till att samhällsbalansen upprätthålles i landskapet i enlighet med dess särförhållanden.

29. Med samhällsbalans avses sambandet mellan näringsliv, befolkning och språk.

30. Centern stöder ett näringsliv där vi har naturliga förutsättningar.

31. Samhället stöder näringslivet genom att svara för basinvesteringar såsom vägar, kommunikationer, utbildning, forskning och utvecklingsarbete.

32. Miljöpolitiken måste inta en central plats i centersamhället. Upprätthålla en jordbruksnäring där även småbruken kan existera. Där ett decentraliserat boende stöds finns ingen risk för att kulturlandskapet skall försvinna. Miljön måste skyddas mot olika slags föroreningar.

33. Ett decentraliserat samhällssystem kräver en effektiv, långsiktig samhällsplanering. Samhällsplaneringen får ändå inte bli ett självändamål, utan bör sikta in sig på att uppfylla landstingets uppställda målsättningar.

34. Centerorganisationen skall bygga sina ställningstaganden på mogna överväganden, positiva förslag och en konstruktiv politik i sakfrågor för att nå resultat i enlighet med decentraliseringspolitikens målsättningar.

35. Inom politiken kräver centern saklighet och samarbete och krav på den enskilde medlemmens möjligheter att delta i beslutsfattandet.

36. Centerideologin arbetar för jämlikhet och för sparsamhet med naturresurserna.

37. Centerorganisationen tror inte på sextiotalets dogmatism och fanatism. Vi tror att människorna blivit mer realister och sakinriktade. Vi tror att ett sundhetsdrag kan skönjas i samhället.

38. Centerorganisationen vill ersätta personpolitiken med sakpolitik och är beredd att omfatta goda initiativ oberoende av vilken person som väcker tankarna. Centern vill föra en redig politik som alla förstår.

40. Centern går inte ut för att kväsa och förnedra andra. Tvärtom hyllar vi de fria ställningstagandena. Vi kommer inte att leva på att kritisera andra.

41. Centerns motståndare är dagsaktuella och framtida konkreta problem som berör hela Åland: Kommunikationer, näringsliv, utbildningsfrågor, arbetslöshet, socialvård osv. Inom alla dessa områden finns gott om problem, om motstånd.

42. Centern på Åland strävar till att personliga schismer alltid faller i skuggan för konkreta frågor och dess lösning. Låt andra grupperingar skälla! Centern sysslar med sådant som är väsentligt för Åland omfattande en mängd konkreta praktiska frågor som berör och förbättrar vår livskvalitet och levnadsstandard; både andligt och materiellt.

43. Press, radio och TV har en avgörande betydelse för demokratins möjligheter att fungera. Detta gäller såväl ur informationssynvinkel som i fråga om opinionsbildning.

44. Centerorganisationen strävar till större ekonomisk frihet gentemot riket. Självstyrelsens budgeteringsrätt över de medel vi har rätt att få från riket bör inte strikt följa enhalvprocentsregeln.

45. Centerpolitiken förverkligas genom arbete. Resultatet blir större tillfredsställelse med politikernas arbete.

46. Centern kommer att utarbeta handlingsprogram, stadgar och organisationsmodell utgående från riktlinjerna i Hammarboteserna.